Wie is ons?

Ons glo dat ons hier in die Karoo-dorpie, Graaff-Reinet, vergader, beskerm en onderhou word deur God self. Ons onderskryf die Drie Formuliere van Eenheid: Die Nederlandse Geloofsbelydenis, Heidelbergse Kategismus en die Dordtse Leerreels. Jesus Christus roep ons deur Sy Gees en Woord om as 'n eenheid Hom, ons mede-gelowiges en die gemeenskap te dien met die gawes wat Hy gee. Ons doen dit met oorgawe en blydskap, met die oog gerig op die dag wat ons weer ons Heiland sal sien, net soos Hy opgevaar het, as Hy weer kom!

DIE DRIE "G'S" VAN VAN ONS GEMEENTE

GELOOF

Ons as gemeente is die gemeenskap van gelowiges. Geloof maak ons deel van die liggaam van ons Here Jesus Christus en Hy is ons Hoof. Deur geloof in Jesus Christus is ons salig. In die gemeente is dit belangrik dat u eie verantwoordelik neem om te groei in u lewe as gelowige (Ef. 2:8,9).

GAWES

Deur die geloof, kry ons deel aan al Christus se skatte en gawes. Hierdie gawes gee die Heilige Gees aan elkeen (sonder uitsondering!) wat deel is van Christus se liggaam. Met hierdie gawes moet ons mekaar in die gemeente bedien.

GEDRAG

Onder geen omstandighede ag ons onsself sondeloos nie. Inteendeel. Ons is ‘n gemeente wat daagliks stry teen ons gebrokenheid. Die Here is koning oor ons lewe en Hy vereis dat ons, ons ook soos Konings-kinders gedra. Terwyl ons rus in Christus en Sy volmaakte verlossingswerk, wil en moet ons gehoorsaam wees aan die Here en Sy wet: daardeur lééf ons, ons liefde vir God en liefde vir ons naaste (Ef. 5,6).

Wat gebeur tydens 'n erediens?

Eredienste is elke Sondagoggend om 09h30 en Sondagaand om 18h00 in die kerkgebou (h/v Middel & Bourkestr, Graaff-Reinet).

Almal is hartelik welkom!

Iets wat dalk vir jou vreemd of nuut kan wees, is die verloop van die eredienste. Die verloop van die erediens noem ons die “liturgie” (=antwoord van die volk) en behels onder andere die volgende:


Voorafsang
Gewoonlik het ons voor die erediens ‘n geleentheid om saam te sing. Dit is ook ‘n geleentheid om nuwe Psalms & Skrifgetroue liedere te leer ken. 


Votum & Groetseën
Die votum is die geleentheid in die erediens waar ons, ons afhanklikheid van die Here verklaar. Die groetseën is die Here wat deur die Woordbedienaar Sy gemeente seën met woorde wat uit die Bybel kom. 


Sang-geleenthede
Met elke lied wat ons sing, antwoord ons op iets wat die Here vir ons gedoen het. Sang is die manier waarop ons in die erediens met die Here en met mekaar kommunikeer (Kol. 3:16).


Indien u ‘n Psalmboek benodig – kontak asb. die skriba of die kerkkantoor.


Gebede
Vanselfsprekend is dit die geleentheid in die erediens waar ons saam, onder leiding van die Woordbedienaar tot God bid. Dit is die mans se eie keuse of hulle tydens gebede wil sit of staan.

 

Prediking
Die prediking is die gebeurtenis in die erediens, waar die Skrif vir die gemeente uitgelê word. Ons word daardeur vertroos, vermaan en toegerus vir ons daaglikse roeping.  Die prediking is hoofsaaklik die geleentheid waar ons vanuit die Skrif opgeroep word tot geloof in, en bekering tot, God Drie-Enig. 

 

Indien u ‘n Bybel benodig – kontak asb. die skriba of die kerkkantoor.


Liefdegawes
In die erediens is daar geleentheid om barmhartigheid te betoon. Die kollektes word deur die diakonie bestuur en aangewend. Die geleentheid of instansie waarvoor elke kollekte gebruik word, word elke Sondag afgekondig. 
Enige navrae oor die kollektes of die gemeente se finansies kan met groot vrymoedigheid aan jou diaken, die kassiere of skriba gerig word.


Wegstuurseën
Die seën aan die einde van die erediens is dalk die einde van die erediens, maar daarmee stuur die Here ons uit in die wêreld in, om met ons lewens-erediens aan te gaan en vir Hom te leef. 

 

Wil jy by ons aansluit?

Vul asb. hierdie inligtingsvorm in en kontak die kerkkantoor om by die gemeente in te skakel!

ANDER BEDIENINGS

Scriptura

Ons gemeente is ook betrokke by 'n internet en aanlyn bediening, genaamd Scriptura. Dit is 'n Gereformeerde blog en potgooi.